EU projekt – Predstavitev in varstvo človeške ribice, na primeru črne človeške ribice v Beli krajini

Naslov projekta: »Predstavitev in varstvo človeške ribice, na primeru črne človeške ribice v Beli krajini«

Akronim operacije: Črna človeška ribica

Nosilec operacije: Zupančič Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 28, 8340 Črnomelj

Ostali partnerji v operaciji:

  • – Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
  • – Zavod RS za varstvo narave, Tobačna 5, 1000 Ljubljana
  • – Društvo Proteus, gibanje za naravo in okolje Bela krajina; Zadružna cesta 33, 8340 Črnomelj
  • – RIC Bela krajina, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

OPIS in aktivnosti v projektu:

Društvo Proteus sodeluje z načrtovanjem, organizacijo in pripravo pedagoških in didaktičnih vsebin z namenom izvajanja naravoslovnih dni za šolsko mladino na treh zahtevnostnih stopnjah. Del te naloge je tudi nakup opreme priročnega laboratorija za kemijo in biologijo.

Cilj(i) projekta:

Glavni cilj projekta je ohraniti in izboljšati stanje ogroženih rastlin in živali ter habitatnih tipov v povezavi naravnih in kulturnih vrednot. V sklopu tega pa so cilji naslednji:

  • – predstaviti fenomen črne človeške ribice kot belokranjske in svetovne posebnosti,
  • – predstaviti ogroženost podzemske vode in človeške ribice,
  • – izobraziti in osveščati javnost o pomenu ohranjanja narave in okolja (izvajanje naravoslovnih dni za učence osnovnih in srednjih šol; izobraževanja in  osveščanja javnosti o občutljivosti človeške ribice in kraške podtalnice ter šolanje vodnikov za izvajanje predstavitve),
  • – razviti novo turistično lokaliteto doživljajskega zelenega turizma, s katero se bo povečala prepoznavnost Bele krajine v slovenskem in širšem merilu.

Pričakovani rezultati operacije:

Ureditev lokacije v Jelševniku za izvajanje doživljajskega zelenega turizma: urejena pot do izvira in opazovalnega šotora, kjer bo možno opazovati črno človeško ribico v naravi; predstavitev človeške ribice na domačiji Zupančič z več vsebinskimi interpretacijskimi točkami.

Izvajanje izobraževanja in osveščanje javnosti: naravoslovni dnevi, predstavitve za javnost, zloženka, članki, spletna stran.

Promocija projekta, lokalitete in Bele krajine na nacionalnem in svetovnem nivoju.

Navedeni rezultati v sklopu celovite interpretacije črne človeške ribice in lokacije bodo obiskovalce in javnost prepričale o vrednosti, pomenu ter občutljivost ogrožene človeške ribice in kraške podtalnice, poglobile bodo vezi obiskovalcev z naravo, jih hkrati spodbudili k drugačnemu odnosu do ogrožene narave.

Trajanje projekta: 18 mesecev (april 2018 – oktober 2019)

Celotna vrednost projekta: 118.000,00 EUR

Vrednost sofinanciranja partnerjev: 35.000,00 EUR

Kontakt: dr. Marijeta Kobetič, predsednica Društva Proteus, 040 860 037

 

Podatki o financerju:

Projekt sofinancira Evropski kmetijski sklada za razvoj podeželja.

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

Program razvoja podeželja RS 2014 – 2020