Črne človeške ribice v Jelševniku

Predstavitev in varstvo črne človeške ribice v Jelševniku

V fazi prijave na javni poziv

Predviden terminski plan izvajanja: junij 2017-maj 2018

Vodilni partner bo podjetje Zupančič Črnomelj d.o.o., kjer sodeluje družina Zupančič, ostali partnerji: Zavod RS za varstvo narave – OE NM, društvo Proteus, Občina Črnomelj; RIC Bela krajina. Strateški cilj projekta je ohraniti in izboljšati stanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in s tem zagotavljanje kakovostne interpretacije naravne dediščine z naravi prijaznimi ureditvami. Glavni neposredni učinki projekta so:
Naravi prijazna predstavitev črnega močerila v naravi,
Ureditev naravoslovne informativne soba
Izobraževanje in ozaveščanje šolske populacije, lokalne in širše javnosti

Ocena skupne vrednost projekta: 140.000,00 EUR

Predvidena udeležba Občine Črnomelj: 12.000,00 EUR

Predvideno sofinanciranje: 80% upravičenih stroškov EU sredstva (EKSRP- Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja)

Preostali delež: lastna sredstva proračuna občine oziroma posameznih partnerjev.