Namenite del dohodnine okoljskemu društvu PROTEUS

 

Avtor: Polona Pavlin, likovni pedagog, Črna človeška ribica

 

Sporočam vam, da je Društvo Proteus letos pridobilo status nevladne organizacije (NVO), ki deluje v javnem interesu. S tem smo pridobili možnost, da zavezanci za dohodnino prispevajo 0,5% svoje dohodnine za delovanje našega društva. Časa je samo do 31.12.2018. Društvu namenjena dohodnina se šteje davčnemu zavezancu kot olajšava.

S sklepom OZ 2018 smo se zavezali, da bomo poskušali zbrati čim več sredstev. Zato te prosim da nagovoriš prijatelje in znance, da izpolnijo in podpišejo priloženo zahtevo. Zbrane zahteve mi prosim dostavi najpozneje do 30.12.2018, da jih pravočasno posredujemo Finančni upravi. Občanov, ki zaradi nizkih dohodkov niso zavezanci za dohodnino ne obremenjujte!

Upam da bomo zahtevo v prvi vrsti podpisali vsi člani Društva Proteus!  

Lepo pozdravljen/a!

 

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava.

 

OBRAZEC ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE LAHKO PREVZAMETE TUKAJ

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije, seznam (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) pa je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije:

http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.

Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri finančnem organu.

Finančni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko finančni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.